top of page

AVIS LEGAL

Identificació del prestador de serveis de la societat de la informació

Amb la finalitat de donar compliment al article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem al Usuari de les nostres dades:

Lloc/s Web: www.sgapartament.com

Entitat: SANTIVERI TURISME, S.L.

Domicili: PASSEIG MARINA, 116 - 8860 - CASTELLDEFELS – BARCELONA

NIF: B62991526

Telèfon: +34 936 642 800

e-Mail: rrhh@sgrent.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, TOMO 35474, FOLI 92, FULL B-269026.

Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels Usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines son les condicions d´us del lloc web.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d´usuari, comprometent-se a la observança y compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevulla altra disposició legal que fora d´aplicació.

 

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d´informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.


Responsabilitat

El prestador s´ eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al lloc web, sempre que esta informació hagi estat manipulada o introduïda por un tercer aliè al mateix.

 

En aquest lloc web es possible que hi hagi enllaços a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els contingut introduïts per tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

 

En aquest lloc web hem adoptat les mesures de seguretat pertinents per garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació. Utilitzem el protocol HTTPS (SSL) per establir un canal segur de comunicació entre el servidor i l'usuari per enviar les dades personals. Prestar aquest servei a través d'un servidor segur suposa garantir la confidencialitat de la informació que s'intercanvia entre l'ordinador de l'usuari i el servidor, ja que entre tots dos s'estableix una connexió xifrada, que impossibilita l'accés de tercers a la informació enviada. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

Propietat Intel·lectual i industrial

Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, i si escau inscrits als registres públics corresponents.

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització dels continguts d'aquest lloc web requereix en tot cas l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l´autor.

 

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix. Per fer qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic o telèfon indicats a l'apartatr d'identificació del prestador d'aquest avís legal.

Veracitat de la informació i menors d´edat

Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada al prestador, permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi el prestador o tercers. Quant a l'ús dels serveis d'aquest lloc web, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables darrers de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran d'establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

Condicions d´accés i us

L'accés a aquest lloc web és lliure i gratuït per a l'Usuari, que es compromet a utilitzar aquest lloc web de conformitat amb la llei i aquest avís legal, així com amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d'equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador. En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menysprea o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i 

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els jutjats i els tribunals del domicili del responsable d'aquest lloc web.

bottom of page