top of page

POLITICA DE PRIVACITAT

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Raó Social: SANTIVERI TURISME, S.L. (d'ara endavant, l'Empresa o el Responsable).

CIF: B62991526

Domicili: PASSEIG MARINA, 116 - 8860 - CASTELLDEFELS - BARCELONA

Telèfon: +34 936 642 800

Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: rrhh@sgrent.com

 

  1. Normativa aplicable 

La nostra Política de Privadesa s'ha dissenyat d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals. En facilitar-nos les seves dades, declara haver llegit i conèixer aquesta Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

 

L'Empresa podrà modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa poden ser complementades per l'Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS 

 

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web, així com les que ens faciliti peR qualsevol altre mitjà que es posa a disposició a la web, seran tractats per SANTIVERI TURISME d'acord amb les finalitats següents:

 

Sol·licitud informació: Gestió administrativa de qualsevol tipus de sol·licitud o petició sobre els productes i serveis que ofereix la nostra empresa

 

Reserves

  • Gestió administrativa, comptable i fiscal de les reserves sol·licitades per l´usuari.

  • Inclou el tractament de les dades necessàries per a la realització i contractació de reserves, tant a través del Lloc Web com de la central de reserves, així com el tractament de les dades per a l'enviament de la confirmació o documentació de la reserva realitzada i les seves condicions

  • Dades facilitades per fer reserves tant d'habitació, restaurant com de sales per a l'organització d'esdeveniments.

  • Modificació i cancel·lació de reserves:

    • Gestionar les sol·licituds de modificació o cancel·lació de reserva sol·licitades per l'usuari a SANTIVERI TURISME

    • Gestió de les consultes plantejades a SANTIVERI TURISME en relació amb la modificació o cancel·lació de reserves.

 

Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l'acceptació del corresponent pressupost/comanda i/o la signatura d'un contracte mercantil.

Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a través d'aquest lloc web amb fins de selecció i reclutament personal.

2.1 Termini de Conservació de les seves dades

Conservarem les vostres dades personals des que ens doneu el vostre consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciteu la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

 

3. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

 

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d'acceptació d'aquesta política) en el moment de facilitar-nos les vostres dades personals.. 

 

3.1 Consentiment per a tractar les seves dades 

En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l'Empresa a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats indicades.

 

3.2. Categories de dades 

Les dades que es demanen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l'adreça IP des d'on accedeix al formulari de recollida de dades.

 

4. MESURES DE SEGURETAT 

 

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l'Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

 

5. CESSIÓ DE DADES 

 

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

 

6. DRETS DE L´USUARI 

 

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

D'acord amb la legislació vigent té els drets següents: dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

6.1. ¿Com exercitar els meus drets? 

Per exercir els vostres drets, heu d'adreçar-vos al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l'exercici del dret escollit. Opcionalment, podeu acudir a l'Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els vostres drets. Les dades de contacte per a l'exercici dels vostres drets són el telèfon +34 936 642 800 i el correu electrònic rrhh@sgrent.com. Recordeu acompanyar una còpia d'un document que ens permeti identificar-vos.

 

7. CONSENTIMENT PER A ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

 

Així mateix, i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l'enviament de comunicacions electròniques”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic per enviar informació sobre l'Empresa.

bottom of page